Bildkälla: Stockfoto

Acuvi omförhandlar villkor kopplade till tidigare förvärv, refinansierar lån

Mikromaskinsproducenten Acuvi har omförhandlat tilläggsköpeskilling och så kallade stay on-bonusar till nyckelpersoner som var en del av ett tidigare bolagsförvärv. Det framgår av ett pressmeddelande.

Acuvu ersätter samtidigt ett befintligt lån med en ny kreditfacilitet från ett svenskt kreditinstitut med sänkta räntekostnader som följd. Acuvis styrelse och ledning gör bedömningen att det positiva kassaflödet från koncernens verksamhet i kombination med Acuvis finansiering säkerställer full betalning av koncernens åtaganden.

I december 2021 slutfördes Acuvis förvärv av det amerikanska bolaget TPA Motion. Villkoren för förvärvet innehöll tilläggsköpeskillingar till säljaren om 2 miljoner dollar och stay on-bonusar till nyckelpersoner om 8 miljoner dollar. Stay on-bonusarna ersatte ett tidigare vinstdelningssystem i TPA Motion och säkrade samtidigt nyckelpersoners fortsatta engagemang inom koncernen under minst två år.

Acuvi har nu omförhandlat kvarvarande tilläggsköpeskilling och stay on-bonusar, vilket medför följande:

* Kvarvarande stay on-bonusar till nyckelpersoner i TPA Motion kommer vid årsskiftet 2023/2024 att uppgå till 2,4 miljoner dollar. De totala utbetalningarna av dessa förvärvsrelaterade bonusar uppgår därmed under 2023 till 2,9 miljoner dollar. Av de kvarvarande bonusutbetalningarna kommer 1,6 miljoner dollar att utbetalas löpande under helåret 2024. Den återstående sista stay on-bonusen om 0,8 miljoner dollar har omförhandlats till att istället vara ett prestationsbaserat ersättningsprogram som beroende på utfall kan ge de berörda nyckelpersonerna högst 1,2 miljoner dollar efter 2024.

* Sista betalningsdag för kvarvarande tilläggsköpeskilling om 1,65 miljoner dollar till säljaren av TPA Motion skjuts fram till efter att samtliga stay on-bonusar är utbetalda vilket i dagsläget innebär tidigast under 2025.

Acuvi har vidare upptagit ett lån om 25 miljoner kronor från ett svenskt kreditinstitut. Denna kreditfacilitet ersätter ett befintligt lån om 21 miljoner kronor, vilket medför lägre räntekostnader. Av den nya kreditfaciliteten utgör 2,5 miljoner kronor kortfristig skuld att återbetalas under 2024 medan 22,5 miljoner utgör långfristig skuld. Det nya lånets totala löptid uppgår till 60 månader.

Acuvis styrelse och ledning gör bedömningen att det positiva kassaflödet från koncernens verksamhet i kombination med koncernens finansiering säkerställer full betalning av ovan nämnda åtaganden.

Acuvis ebita-resultat på rullande tolv månader per den 30 september uppgår till 42 miljoner kronor, vilket motsvarar en ebitda-marginal på 21 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER