I SAMARBETE MED MAHVIE MINERALS
Bildkälla: Stockfoto

Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

Rapport Mahvie Minerals rapporterar väsentliga framsteg i sina gruvprojekt, inklusive en större mineraltillgång än väntat i Mo i Rana och uppdaterade arbeten på guldprojektet Haveri. Mahvie Minerals fortsätter sina insatser för att säkra resurser och stöd för en snabb utveckling av sina projekt.

Första kvartalet 2024 (januari - mars)

  • Intäkterna under det första kvartalet 2024 uppgick till 0 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -1 281 (-1 805) TSEK
  • Resultatet per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,03 (-0,15) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Mineraltillgången i Mo i Rana väsentligt större än förväntat
  • Uppdatering av arbeten på guldprojektet Haveri

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns att rapportera 


VD-ord

Bäste aktieägare

Den om-kartering av vissa borrkärnor som vi presenterade för det finska Haveriprojektet för någon månad sedan har nu medfört att förberedelserna för kommande borrningar har kunnat slutföras. Borrentreprenörer har lämnat offerter och en utvärdering av offerterna pågår.

Den information som erhölls via de nyligen om-karterade borrkärnorna medförde att delar av det planerade borrprogrammet måste flyttas för att få maximal utfall av programmet. Några av borr-hålen är nu planerade på gränsen för det rådande undersökningstillståndet. Det har inneburit att samtycke måste sökas med berörd kommun. I vårt fall Ylijärvi kommun. Kommunen har dock varit mycket tillmötesgående i sina svar men handläggningstiderna har medfört en viss försening.

Den nya minerallagen i Finland ger kommunerna en mycket större roll i beslutfattandet vid gruvstarter. Finland har även infört en särskild gruvskatt. Enligt Finska skatteverket, Vero, gäller att "Skatten på metallmalmer är 0,6 procent av beskattningsvärdet av den metall som gruvmineralet innehåller". Av skatteintäkterna skall 60 % tillfalla den kommun där gruvan är lokaliserad. Det medför ett tydligt incitament för kommunerna att vara positiva till gruvstarter men det innebär också, att vi som verksamhetsansvariga, måste lägga betydligt mer tid och kraft på växelverkan med kommunala företrädare.

Att Mofjell kan betraktas som ett robust industriellt projekt måste nu anses fullt klarlagt. Efter att vi presenterade Mineraltillgångsbedömningen för Mofjell i början av året har vi ägnat oss åt att informera om potentialen i projektet. Utmaningen för Mahvie Minerals är att säkra resurser för en snabb och effektiv utveckling av Mofjell parallellt med utvecklingen i Haveri. I närtid har en inledande kortare "road-show" i Norge genomförts för att säkra vidare stöd i utvecklingen av Mofjell.

I närtid presenterade EU-kommissionen hur förordningen om kritiska och strategiska råmaterial (Critical Raw Materials Act, "CRMA") skall utformas i praktiken. Olika projekt kan söka om att få bli kvalificerade som strategiska projekt inom EU varvid tillstånds-processen väsentligen ska snabbas upp, något som varit ett problem i bl a Sverige. Av Mahvie Minerals projekt gäller det främst Mofjellprojektet där vi sedan tidigare vet att de kritiska metallerna vismut, antimon och germanium finns närvarande men än så länge vet vi inte i hur stora mängder. En om-analys och om-kartering av äldre borrkärnor i Mofjellprojektet skulle kunna ge svar på detta och på så sätt skulle Mofjellprojektet kunna kvalificera sig som ett strategiskt EU-projekt. Detta i synnerhet då Europa i dagsläget är till i princip 100 % beroende av import av dessa primärråvaror.

 

Vänliga hälsningar // Per Storm


Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Mahvie Minerals . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER