I SAMARBETE MED MAHVIE MINERALS
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Per Storm, vd för Mahvie Minerals

#Femsnabba Mahvie Minerals, det nordiska prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget noterat på NGM Nordic SME sedan november 2022, befinner sig i en spännande fas med två projekt i fokus.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

 – Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag som kommer att säkra och utveckla bas-, ädel- och specialmetallförekomster. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME sedan i November 2022. Bolaget har idag två projekt, Mo i Rana, ett basmetallprojekt i Norge och Haveri, ett guldprojekt i Finland.

Utgångspunkten i verksamheten är att prospektering inte bara handlar om att utvinna resurser under mark, utan också om att skapa möjligheter för samhällen ovan jord. För att uppnå detta bedriver Bolaget en målinriktad prospektering inom Norden i områden med kända geologiska förutsättningar där nya ekonomiska och tekniska förutsättningar möjliggör förnyat fokus och verksamhet. Vi tar tidiga kontakter med olika intressenter för att skapa långsiktiga samarbeten och en gemensam syn på hur en etablering kan gynna alla och genom att utnyttja bästa tillgängliga teknik och anpassar vi verksamheten efter högsta möjliga standarder för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Under 2023 genomfördes ett inledande borrprogram inom ramen för Mo i Rana-projektet. Vi har fått inledande analysresultat och dessa stärker vår arbetshypotes att det ännu finns outnyttjade mineraliseringar i området. Arbetshypotesen innebär att det finns olika lager av mineralisering där endast ett lager hittills är utgrävt och att andra lager ännu är outnyttjade. Vad vi kan bedöma så långt stödjer resultaten från borrningarna detta. Närmast väntar vi på att skapa en robust modell, en mineraltillgångsbedömning, utifrån all information som finns tillgänglig i projektet. Vi utgår från att det kommer att lyfta projektet avsevärt.

Vi tog under hösten in c:a 6,5 miljoner kronor som i allt väsentligt skall användas till att utveckla vårt projekt i Haveri, huvuddelen till borrning. Målet där är att visa att det går att hitta en brytvärda mineraliseringar med högre halter än vad som finns i existerande bedömning. Att mineraliserade områden med höga guldhalter finns inom det gamla gruvområdet vet vi sedan tidigare men än så länge har ingen knutit ihop de olika mineraliserade kropparna på ett sätt som gör att det går att bryta ekonomisk. Det är det arbete som vi nu genomför i Haveri.

3. Vilka är era största utmaningar?

 – Vi arbetar med tre huvudsakliga arbetsområden: geologi, tillstånd och teknik. Samtliga dessa området har sina utmaningar. Vad gäller geologin måste vi hitta tillräckligt med mineralisering i backen så att det går att bryta ekonomiskt. Vad gäller tillstånden måste vi få alla tillstånd: miljötillstånd, brytningstillstånd och tillstånd att bygga nödvändig produktionsapparat och infrastruktur på plats, alla dessa tar dig och har olika utmaningar. Vad gäller tekniken måste vi se hur mineraliseringarna ser ut vad avser metallinnehåll, olika mineralers sammansättning etc, så att det går att ta fram en säljbar produkt. Dessa tre olika området kommer samman i en kalkyl över projektet som helst visar upp en tillräcklig lönsamhet för att finansiera produktionen.

Utmaningarna är både var för sig och tillsammans stora men hanterbara, främst eftersom detta är ett område där gruvbrytning tidigare skett och vi har tillgång till en stor mängd information.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 – Bolaget skapar aktieägarvärde genom att inledningsvis, inom ett till tre år, utveckla en ekonomisk portfölj av mineraltillgångar och därefter, och delvis parallellt, inleda gruvutveckling, inklusive anrikning och försäljning av metallkoncentrat. Planerna är att göra så grön produktions som möjligt, "grön" zink och "grön" koppar i Norge samt "grönt guld" i Finland. Vi gör det genom att redan i prospekteringsskedet planera för fossilfri drift av verksamheten, använda fossilfri energi och utnyttja den senaste tekniken så långt som möjligt.

Samhället är på väg in i en grön omställning, den kommer att kräva mer och fler metaller än tidigare. Gruvindustrin håller redan på att ställa om men eftersom vi inte har något "arv" av äldre utrustning etc kan vi ligga i framkant både i vår industri och i samhället.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag ?

 – Närmast förväntar vi oss en positivt reaktion både på den mineraltillgångsbedömning som kommer inom kort och på det arbete vi genomför i Finland. På lite längre sikt kan man förväntas sig en ordentlig värdeökning när vi kan visa att vi har robusta projekt som vi vet hur vi skall utveckla. Vi har rätt metaller, rätt geografi och vi är i rätt tid för den utveckling som nu sker. Jag ser mycket positivt på framtiden och hoppas att andra skall göra samma bedömning.


 

Lyssna på Mahvie Minerals podd

Hemsida

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Mahvie Minerals. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER