I SAMARBETE MED ECOMB AB
Bildkälla: ECOMB AB

ECOMB AB genomför nyemission på 9,2 MSEK

Annons Styrelsen i ECOMB AB (publ) beslutade den 3 maj 2024 att genomföra en nyemission av aktier om cirka 9,2 MSEK, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Vid årsstämman den 4 juni 2024 godkändes styrelsens beslut om nyemissionen. Genom företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka från 3 842 280,20 SEK till högst 11 526 840,60 SEK genom utgivande av upp till 76 845 604 nya aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget befinner sig nu i en expansiv fas, där marknaden för Bolagets produkter utvecklas i positiv riktning. Den globala omställningen inom miljö- och energiområdet, där negativa effekter av pågående klimatförändringar måste minimeras, kräver nya hållbara produkter och tekniska lösningar där Bolaget ligger i framkant med sina innovationer. Ecotube Zero, en ny variant av Bolagets etablerade huvudprodukt Ecotube, där skorstenar kommer kunna stängas ner, är särskilt intressant när det gäller att eliminera utsläppen av växthusgaser.

 Användning av emissionslikvid från Företrädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning:

• Nya resurser och satsningar inom det nya patenterade konceptet Ecotube Zero (cirka 50 procent)

• Stärkt kassa för finansiering av nya projekt (cirka 30 procent)

• Ökade satsningar i dotterbolaget Ocean Recycle för syresättning och reduktion av PFAS från övergödda sjöar och hav (cirka 20 procent)

 Även om ovannämnda prioritetsordning är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser. I övrigt gäller fördelningen oaktat teckningsgrad i Företrädesemissionen.

VD har ordet

ECOMB har ett ypperligt utgångsläge för att bli en del av den gigantiska marknad som nu står för dörren. Kraftvärmeverkens pannor måste utrustas med CCUS där koldioxid fångas in och slutlagras i fast form, t.ex. som karbonater. Flera olika CCUS-tekniker finns idag, men det handlar om stora investeringar för pannägarna, CAPEX ligger högt för samtliga alternativ. Men även OPEX är höga. Det sker en snabb utveckling av nya varianter som förbrukar mindre energi och till lägre kostnader. Vad som däremot är ett faktum är att det är synnerligen viktigt och ekonomiskt intressant att minimera rökgasflöden och emissioner innan slutbehandlingen sker och det är här ECOMB kommer in i bilden. Mindre och renare rökgas är uppenbart en stor fördel. Redan idag kan vi påtagligt minska rökgasflödet med ett konventionellt Ecotube-system, med vårt nya koncept Ecotube Zero kan vi ta det till helt andra nivåer. Handelssystemen för gröna krediter, en väsentlig del av CCUS-implementeringen, väntas komma i gång på allvar de närmaste åren och då kommer marknaden för den gröna omställningen att få en rejäl injektion.

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)


ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

 Villkor: För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie i Företrädesemissionen.

Teckningsperiod: 11 juni 2024 till den 25 juni 2024

Teckningskurs: 0,12 SEK per aktie

Emissionsvolym: Cirka 9,2 MSEK (före emissionskostnader)

 Antal aktier i Erbjudandet: Högst 76 845 604 aktier

Avstämningsdag: 7 juni 2024 Handel med teckningsrätter: 11 juni till den 19 juni 2024

Handel med BTA: 11 juni 2024 till omkring vecka 29 2024

Värdering (pre-money): Cirka 4,6 MSEK

Värdering (post-money): Cirka 13,8 MSEK

Offentliggörande av utfall: Omkring den 27 juni 2024 eller så snart informationen finns tillgänglig

Memorandum

Teaser

 

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med ECOMB AB . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER