I SAMARBETE MED CO-PROPERTIES 
Bildkälla: Stockfoto

Co-Properties expanderar med nya investeringar och emission om 15 MSEK

annons Intervju med Stig Norberg, VD, och Lars Britse, styrelseordförande, om Co-Properties Nordic Holding AB. Läs vidare för att få svar på sex snabba frågor om företagets framtid och deras unika erbjudande på fastighetsmarknaden.

Var befinner ni Er just nu och hur ser närmsta året ut?

Just nu pågår en emission om 15 MSEK som till 85 % kommer att finansiera våra tillkommande investeringar i bolagsform som vi initialt äger till 100 %, Dulverton Fastigheter AB tillträdde vi den 5 april med fastigheter i Älmhult och Eksjö. FM Helsingborg AB tillträder vi den 5 juni med fastigheter i Helsingborg och Höganäs. Dessa investeringar skapar positiva kassaflöden till Co-Properties redan efter tillträdet. Vi lanserade i april den digitala handelsplattormen COVEST vilken kommer vara ett fundament för oss. Jämsides med emissionen om 15 MSEK för vi även diskussioner med ett svenskt finansiellt institut för att nå målet med en fastighetsportfölj på 1 miljard kronor inom 5 år men även för att stärka likviditet, minska kassaflödesrisker och öka tillväxttakten i portföljbolagen. StrategiQ Företagspartner AB med finansmannen Rolf Lundström,stor ägare i bl.a. Collector Bank, Svolder etc.  är idag bolagets störste aktieägare med ca 26 % från tidigare 2,4 % ägande.

Att aktivera tredje fasen i den kommersiella plan med fler investerarkontakter genom olika samarbeten, skapa nätverk av fastighetsutvecklare, bearbetning av social medier och proof of concept för COVEST intjäningsförmåga är nästa stora utmaningar men vi känner oss mycket trygga på det sätt vi byggt upp verksamheten med en ordentlig grund. Utöver detta kommer närmsta året att präglas av ytterligare dryga 10 investeringar i nya portföljbolag inom fastighetsmarknaden där vi redan nu ser att antalet transaktioner börjar öka. Läs vidare på www.covest.se

Vi har stark tro på att vår övergripande affärsplan samt de affärer som nu är förhandlade och klara för signering, ger oss rätt förutsättningar för en spännande och värdeskapande resa för Co-Properties aktieägare. Vi är redan ett publikt bolag med drygt 1 000 aktieägare, varav ca 100 juridiska. Ägarnas och styrelsens målsättning är en notering Q1 2024.

Varför Co-Properties?

 • Co-Properties äger den digitala handelsplattformen COVEST som är öppen dygnet runt där du kan investera spännande fastighetsprojekt.
 • Co-Properties står för hela avtalsprocessen inkl. DD för att kvalitetssäkra investeringarna.
 • Co-Properties är även delägare i samtliga portföljbolag med 30 % ägande. Genom aktieägande i Co-Properties är man även indirekt aktieägare i varje portföljbolag.
 • Det finns en stor mängd attraktiva fastighetsobjekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist ger oss slutsatsen att det finns problem med dagens finansieringsmodeller.
 • Många fastighetsägare har idag svårt att finansiera utveckling/förädling av sitt fastighetsbestånd.
 • Många investerare kommer inte in i intressanta fastighetsprojekt för att nivåerna på investeringarna är för höga samt trösklarna för stora.

Berätta lite om hur ni skapar värde i dagens fastighetsmarknad?

Vårt mantra är COVEST - Byggd för att hjälpa smarta investerare att investera smartare och för fastighetsutvecklare att dra nytta av tillgång till relevanta kompetenser, en bredare finansieringspool och intressant förvaltning. Fastighetsutvecklare har exempelvis tillgång till juridisk- ekonomisk- och värderingskompetens genom Co-Properties.

Med COVEST kan du investera i en diversifierad portfölj av fastigheter av institutionell kvalitet. Vi kombinerar digital infrastruktur med expertis för att minska avgifter och maximera långsiktig avkastningspotential. Fastigheter har traditionellt varit en av de mest eftertraktade tillgångsklasserna för professionella investerare – nu är den tillgänglig för fler!

Co-Properties konceptet tar fastighetsinvesteringar in i 2000-talet för både investerare och fastighetsutvecklare. Med hjälp av digitala verktyg river vi barriärer som hittills separerat en stor del av investerar- och fastighetsutvecklarsegment från varandra och ger dem möjlighet att göra lönsamma affärer tillsammans. 

Enkelt uttryckt tillåter vi alla investerare att “slå över sin viktklass”, samtidigt som fastighetsutvecklare får bredare och lättare tillgång till utvecklingsfinansiering.

Vilka är Era största utmaningar?

Bland annat beroende på att omkostnaderna växer när man hanterar olika, flera och nya investerare har många fastighetsutvecklare valt att hålla sig till bara en eller ett par olika investerare. Utvecklaren har då valt att gå efter de investerare som främst möter de ekonomiska kraven. Detta minskar då möjligheterna för både fastighetsutvecklaren och även för investeraren att växa.

Idag talar man mycket om s.k. tokenization i den digitala världen, dvs där man delar upp tillgångar i tokens och handlar med dem. Det är vad Co-Properties skapar möjlighet för genom att man blir aktieägare i portföljbolag som äger fastighetsprojekt. Vi ska alltså utmana en konservativ modell på marknaden.

En utmaning är självklart timingen också med ett oerhört tragiskt krig i Europa och en pandemi som inte vill släppa greppet globalt när det kommer till vår emission. Men utmaningar skapar också möjligheter för duktiga, drivna och hungriga organisationer.

Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Ett expansivt, engagerat och transparent bolag som kommer att göra bra affärer i såväl en uppåtgående som nedåtgående fastighetsmarknad utifrån en digital handelsplattform. Genom att Co-Properties även investerar direkt i sina portföljbolag, ca 30 %, så tar vi både ägaransvar och del av den värdeökning som skapas till aktieägarna. Vi kommer att investera i fastigheter och projekt som är väl anpassade för vår affärsmodell i våra portföljbolag, deras investerare och samtidigt ska våra satsningar vara hållbara så att vårt klimatavtryck minimeras. Vill man ha en spännande kombination av trygg värdeutveckling på fastigheter och samtidigt hävstångspotential i en digital marknadsplats så är Co-Properties rätt val.

 • Tillgång till fastighetsobjekt de annars skulle vara för små för att få tillgång till.
 • Möjlighet att löpande köpa och sälja aktier i portföljbolagen vilket gör att investerare kan få ut likvid när de önskar.
 • Marknadsmässig prissättning av aktier i portföljbolagen, priserna regleras via tillgång och efterfrågan från andra investerare i handelsplattformen.

Värdet av en investering i Co-Properties Nordic Holding AB

 1. Mycket lågt värderat bolag som ger stor hävstång på din investering
  • Investera i ”real estate”, fastigheter, har varit värdeskapande över tid till lägre risk.
  • Möjlighet till definierad årlig utdelning av överskott och/eller exitvärde.
  • Komma åt investeringsobjekt som normalt inte finns tillgängligt för gemene man.
  • Förutom fastigheter kommer även kommersiella solparker att erbjudas allt kopplat till en digital handelsplattform med Finansinspektionens godkännande.
 2. Skapar en folkrörelse som kan göra alla till fastighetsägare genom handelsplattformen covest.se
  • Skalbar affärsmodell som kan leasas ut till andra länder
  • Köpa och sälja sina aktier på plattformen Covest.se och aktierna är registrerade på ditt vanliga värdepapperskonto
 3. Investerar i bostadsfastigheter med positivt kassaflöde från dag 1
  • Varje affär följer samma modell för investeringsunderlag i nära samarbete med bank och Croisette och ska lämna positivt kassaflöde vid tillträdet.
  • Investerar i fastigheter med förädlingsvärde och exitplan.
 4. Investerar i anläggningar för fossilfri elproduktion med fokus på solcellsparker
 5. Investerar i fastigheter för hälsosamt och tryggt äldreboende (+55)
 6. Indirekt ägande i varje portföljbolag där Co-Properties äger 30 %.

Stig Norberg, VD Co-Properties

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Co-Properties . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER