I SAMARBETE MED ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
Bildkälla: Stockfoto

Annexin genomför företrädesemission på 45,1 MSEK och slutför fas II-studie

Annons Den 14 maj inleds teckningsperioden i Annexins företrädesemission som vid full teckning kommer att inbringa cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader.

Årsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) beslutade den 2 maj 2024 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till drygt 90 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från flera av bolagets befintliga aktieägare samt styrelse och ledning. Teckningsperioden inleds den 14 maj och pågår till och med den 28 maj.

Bakgrund och motiv

Annexin utvecklar ANXV, en biologisk läkemedelskandidat baserad på Annexin A5, med fokus på behandling av skador och inflammation i blodkärlen samt cancer. ANXV har uppvisat lovande resultat i pågående fas II-studie inom ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) och har potential att bli ett ledande läkemedel. Inom cancerforskningen har ANXV visat förmåga att minska immunhämningen hos cancerceller och kan även kombineras med cellgifter för att selektivt rikta dem mot tumörer, vilket öppnar upp för utvecklingen av nya cancerläkemedel med minskade biverkningar. Inom affärsutveckling jobbar bolaget aktivt med att ingå partnerskap eller licensavtal för sina utvecklingsprojekt. Utan eventuella intäkter från licensavtal beräknas emissionslikviden vid full teckning finansiera bolaget till årets slut.

Emissionslikviden kommer att möjliggöra för bolaget att: 

•    Slutföra pågående fas II/Proof of concept-studie inom RVO och förbereda inför kommande fas II-studier 
Sista patienten beräknas gå ur studien och ha utvärderats i mitten av 2024, top-line data kommer därefter rapporteras under sommaren. Detaljerade analyser och studierapport beräknas vara klart under tredje kvartalet 2024. Därutöver ska förberedelser inledas inför kommande fas IIb-studier inklusive rådgivande möten med regulatoriska myndigheter i USA och Europa. En slutrapport med positivt resultat, tillsammans med inlett nästa kliniskt steg, kommer att öppna upp ytterligare möjligheter för intäkter via partnerskap och/eller licensavtal inom oftalmologi.

•    Genomföra av förberedande studier inom cancer
Prekliniska studier ska genomföras i syfte att identifiera kandidater till framtida studier och fastställa lämpliga dosnivåer. Resultat från prekliniska studier kommer att öka möjligheter att ingå partnerskap och/eller licensavtal inom cancer. 

•    Bedriva aktiv produkt- och affärsutveckling 
För att kunna ingå partnerskap och/eller licensieringsavtal på attraktiva nivåer krävs fortsatt arbete inom produktutveckling inklusive patenträtt, samt ett kontinuerligt affärsutvecklingsarbete.   

Om Annexin och den biologiska läkemedelskandidaten ANXV

Annexin är ett framstående bioteknikföretag specialiserat inom Annexin A5-området för terapeutiska applikationer. Bolagets huvudsakliga läkemedelskandidat är ANXV, ett humant rekombinant protein baserat på Annexin A5. Bolaget innehar en betydande patentportfölj som omfattar användningen av Annexin A5 för behandling av olika sjukdomar, samt för produktionen av detta protein.

Med huvudkontor i Stockholm är Annexin Pharmaceuticals AB noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser.


Sammanfattning av företrädesemissionen

  • Varje befintlig aktie i bolaget per avstämningsdagen den 10 maj 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier.
  • Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,25 SEK per ny aktie.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024.
  • Inför företrädesemissionen har bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier från ett antal av bolagets befintliga aktieägare samt styrelse och ledning uppgående till totalt cirka 40,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 90,6 procent av företrädesemissionen.
  • Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt information om bolaget framgår av det prospekt avseende företrädesemissionen som offentliggjordes den 7 maj 2024.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Annexin Pharmaceuticals AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER