I SAMARBETE MED BIOSERGEN
Bildkälla: Stockfoto

Världs AMR-veckan för AMR-medvetenhet: Svenskt bolag tacklar globala utmaningar med ny svampdödande läkemedelskandidat

Biotech Denna vecka markerar WHO:s officiella vecka för medvetenhet om antimikrobiell resistens (AMR), vilket lyfter fram det akuta behovet av åtgärder mot detta växande globala hot

Antimikrobiell resistens, som uppstår när bakterier, virus, svampar och parasiter inte längre reagerar på mediciner, leder till att infektioner blir svårare, eller omöjliga, att behandla och ökar risken för sjukdomsspridning, allvarlig sjukdom och dödsfall. Enligt WHO bidrar AMR till nästan 5 miljoner människors död årligen, enbart från bakterieinfektioner. Detta globala hälsohot påverkar länder i alla regioner och inkomstnivåer, med särskilt allvarliga konsekvenser i låg- och medelinkomstländer. Det största problemet med AMR är missbruk och överanvändning av antimikrobiella medel inom både människors hälsa och livsmedelsproduktion, vilket gör forskning och utveckling av nya antimikrobiella medel, inklusive behandlingar mot svampinfektioner, av yttersta vikt.

Biosergen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar en svampdödande läkemedelskandidat, BSG005. Detta är en patentskyddad, helt unik genetiskt modifierad variant av ett befintligt läkemedel mot svampinfektion. Till skillnad mot befintliga läkemedel mot svampinfektion, har Biosergen’s läkemedelskandidat, BSG005, svampdödande effekt mot ett brett spektrum av svampinfektioner, även svampinfektion som utvecklat resistens och ej är botbar med befintliga medel mot svampinfektion. Verkningsmekanismen för BSG005 är klarlagd och utnyttjar en fettsyra som är säregen för svamp till att forcera svampens cellvägg vilket leder till svampdöd utan allvarlig inverkan på omgivande organ som njurar, lever eller lungor. En fas 1 studie, slutförd tidigare i år med friska, frivilliga försökspersoner, bekräftade att behandling med BSG005 ej ger någon allvarlig biverkning. Framgångsrik utveckling och godkännande av Biosergen’s läkemedelskandidat BSG005 skulle därför kunna innebära ett paradigmskifte vid behandling av allvarlig och livshotande svampinfektion.

David Denning är professor i infektionssjukdomar och global hälsa och medicinsk mykologi vid University of Manchester i England och världsledande medicinsk expert avseende behandling av allvarlig, livshotande svampinfektion. Enligt professor Denning är: “behandling av livshotande svampinfektion ett kraftigt eftersatt  medicinskt område inom vilket knappt något nytt läkemedel mot svampinfektion utvecklats sedan början av 2000-talet.” Professor Denning fortsätter: ”Dessutom är diagnostisk av allvarlig svampinfektion underutvecklad vilket medför att sjukdomen upptäcks alltför sent hos många som drabbats eller inte alls upptäcks. Behandling av allvarlig svampinfektion är även förenad med risk för kraftiga biverkningar och läkemedelsstörning. Utbredning av svamp som utvecklat motståndskraft mot befintliga läkemedel medför lägre effekt av denna behandling.”

Flertalet befintliga läkemedel för behandling av livshotande svampinfektion förmår enbart begränsa tillväxt och utbredning av infektionen. Däremot har Biosergen’s läkemedelskandidat BSG005 en unik förmåga att eliminera svampinfektion till följd av dess verkningsmekanism som leder till svampdöd, vilket dessutom medför låg risk att utveckla resistens.

Enligt professor Denning är det: "välkommet och positivt att nya läkemedel utvecklas mot svampinfektion även om det inte löser det resistensproblem som beror på att åkrar besprutas mot svamp.  Eftersom Biosergen’s läkemedelskandidat BSG005 har säkerställd svampdödande verkningsmekanism mot ett flertal olika svampinfektioner medför detta låg risk för att utveckla motståndskraft mot denna behandling.”

”Prekliniska studier har visat att BSG005 har svampdödande effekt vid behandling av ett flertal viktiga svampinfektioner. Eftersom BSG005-behandling ej medför risk för allvarlig biverkning innebär detta att vår läkemedelskandidat har stor potential till att kunna bli ny standardbehandling för ett vidsträckt spektrum av allvarlig livshotande svampinfektion.” enligt Tine  Olesen, COO på Biosergen.

”Inom kort inleder vi kliniska studier av BSG005 på patienter med svår, livshotande svampinfektion som spridits i blodet som redan erhållit standardbehandling, vilket ger oss möjlighet att utvärdera effekten på dessa patienter” enligt Tine  Olesen.

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Biosergen. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER