I SAMARBETE MED PEXA AB
Bildkälla: PExA AB

Investera i framtidens lungdiagnostik – PExA AB genomför nyemission

Annons PExA AB erbjuder en unik möjlighet att investera i en banbrytande teknologi för tidig upptäckt och behandling av lungsjukdomar. Med ett patenterat forskningsinstrument och starkt stöd från ledande forskare, står PExA inför en spännande fas på en global marknad med enorm potential.

Affärsidé

PExA erbjuder lungforskare en unik och icke-invasiv metod för att samla in biomarkörer från de innersta delarna av lungorna. Detta i syfte att möjliggöra tidigare upptäckt och behandling av lungsjukdomar än vad som tidigare varit möjligt.

Verksamhet

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument, PExA 2.1, för att studera lungsjukdomar såsom lungcancer, astma och KOL. Metodiken bygger på forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet därbiologiskt material kan samlas in från de små luftvägarna via en kombination av ett patenterat insamlingsinstrument och en utandningsmanöver.

Marknad och potential

Lungsjukdomar är en av världens största dödsorsaker och marknaden för PExAs metod är omfattande. Instrumentet används av forskare, statliga myndigheter och life science-bolag globalt för att studera och identifiera biomarkörer. PExA riktar sig mot cirka 10 000 institutioner som bedriver lungforskning och strävar efter att på sikt sälja diagnoistiska instrument till primärvården för tidig upptäckt och uppföljning av lungsjukdomar.

Affärsmodell

PExA säljer och hyr ut forskningsinstrument samt förbrukningsvaror. Framtida planer inkluderar biokemisk analys av insamlade prover och utveckling av diagnostiska produkter för klinisk användning.

Framtidsutsikter

Bolaget fokuserar på att marknadsföra instrumentet globalt på en stor och bred forskarmarknad där det redan börjat etablera sig inom allt från exempelvis arbetsmiljörelaterad lungskada och astma till allvarliga sjukdomstillstånd såsom Kol och lungcancer. Genom denna breda användning så ökar chansen att hitta biomarkörer för en eller flera sjukdomstillstånd. PExA arbetar i nära samarbete med många av kunderna och har på längre sikt som målsättning att ta fram instrument som kan användas globalt på en gigantisk diagnostisk marknad bestående av exempelvis vårdcentraler för att möjliggöra tidig upptäckt och uppföljning av olika lungsjukdomar. Detta kommer i så fall skapa stora värden för både patienter och samhälle.

PExAs CTO, Svante Höjer på kundbesök hos tyska BAuA - Federal Institute for Occupational Safety and Health

Motiv för erbjudandet

Under 2023 och 2024 har PExA uppnått flera milstolpar inom forskning och publicerade resultat, vilket visar potentialen i instrumentet PExA 2.1. Exempelvis har forskare vid Lunds Universitet identifierat biomarkörer för livshotande tillstånd vid lungtransplantationer med hjälp av PExA och fått stöd från Cancerfonden för en studie med målsättningen att med PExA diagnosticera och följa upp lungcancerpatienter. PExAs unika förmåga att icke-invasivt samla in prover från små luftvägar möjliggör nya studier av lungsjukdomar som tidigare inte varit möjliga att genomföra.

Bolaget har optimerat analysen av insamlade prover genom nya patenterade metoder och förbättrad biokemisk profilering, vilket öppnar för avancerade analyser och identifiering av biomarkörer. PExA används av forskargrupper internationellt, vilket har lett till fler än 50 vetenskapliga publikationer.

PExA har identifierat över 1 500 forskargrupper globalt som arbetar med biomarkörer, främst inom akademi och läkemedelsindustrin, och har instrument installerade i Europa, USA, Sydafrika och Australien. Instrumentet används för att studera olika lungsjukdomar och i läkemedelsforskning, med ett ökat intresse och fler publikationer som underlättar försäljningen.

Kommande kapitalbehov och dess användning

Den förestående nyemissionen förväntas tillföra PExA 6,8 MSEK efter emissionskostnader. Kapitalet ska användas till:

 • Skapa fler kontaktytor: 25%
 • Mässor: 10%
 • Försäljning: 20%
 • Stärka rörelsekapitalet: 45%

Emissionen syftar till att öka försäljningsaktiviteterna och stärka rörelsekapitalet. PExA planerar att fortsätta delta på internationella lungkongresser och rikta marknadsföringen mot specifika forskargrupper som lungcancerforskare.

Fem skäl att teckna aktier i PExA:

 1. Patenterat forskningsinstrument: PExA 2.1 är ett CE-märkt kommersiellt instrument för att studera luftvägssjukdomar som lungcancer, astma och KOL.
 2. Stor marknadspotential: PExA riktar sig mot en stor marknad med cirka 10 000 kliniker som bedriver lungforskning, varav omkring 1 500 grupper fokuserar på biomarkörer. Det finns idag ett 50-tal vetenskapliga artiklar publicerade baserat på PExA-användning.
 3. Starkt stöd från Cancerfonden: Stöd från Cancerfonden för lungcancerstudier vid Lunds Universitet, med målet att screena, diagnosticera och följa upp lungcancer, vilket förväntas öka användningen av PExAs instrument.
 4. Utveckling av diagnostisk version: Långsiktigt mål att forskningen ska leda till kliniska tillämpningar på sjukhus och vårdcentraler, vilket skapar stora värden för patienter och samhälle.
 5. Attraktiv värdering: PExAs värdering i emissionen är cirka 14,8 MSEK.

 

Vd har ordet

Vår teknologi som icke-invasivt och helt unikt kan samla in biologiska prover från lungornas små luftvägar används inom en rad olika forskningsområden, från arbetsmiljörelaterade lungskador, astma och COPD till lungemboli- och lungcancerstudier. Genom att arbeta nära denna bredd av forskningsområden ser vi en framtid där vi inte bara förbättrar forskningen utan också utvecklar diagnostiska instrument som kan ha en stor kommersiell potential. Bolagets långsiktiga vision stärks ytterligare av det 50-talet publikationer och de ökade möjligheterna som nu finns att utläsa protein-, lipid- och microRNA-profiler vilket i sin tur ökar möjligheten att identifiera biomarkörer för lungsjukdomar. Genom vårt deltagande på världens största lungkongresser och våra framgångsrika samarbeten med forskningsinstitut globalt, känner vi att vi är på rätt väg för att realisera vår framtida målsättning.

Tomas Gustafsson VD, PExA AB


Erbjudandet i sammandrag:

 • Avstämningsdag: Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 juni 2024, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 juni 2024. Avstämningsdag var den 17 juni 2024.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i PExA AB äger företrädesrätt att teckna en ny aktie av serie B. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
 • Teckningstid: 24 juni – 10 juli 2024.
 • Teckningskurs: Trettiofem öre (0,35 SEK) per aktie.
 • Handel med teckningsrätter: Handel sker på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni – 5 juli 2024.
 • Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, handlas på Spotlight Stock Market från och med den 24 juni 2024 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juli 2024.
 • Antal aktier i erbjudandet: Företrädesemissionen omfattar högst 21 138 099 B-aktier, därutöver tillkommer 10 000 000 B-aktier genom en överteckningsoption.
 • Emissionsvolym: Vid fulltecknad företrädesemission tillförs PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emissionen beräknas till 0,6 MSEK. Ytterligare 3,5 MSEK kan tillföras Bolaget vid en övertecknad emission genom överteckningsoptionen.
 • Värdering av bolaget: Med en teckningskurs om 0,35 SEK blir värderingen av PExA AB 14,8 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 0,441 SEK den 7 juni 2024, innebär det en rabatt om 20 procent.

Hemsida

Memorandum

Teckna aktien

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Presentation på FS Market

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med PExA AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER