I SAMARBETE MED VESTUM
Bildkälla: Vestum

Intervju med Simon Göthberg, vd för Vestum

#Femsnabba Den strukturellt växande infrastruktursektorn drivs av en ökad efterfrågan på infrastrukturinvesteringar som möter nya och ökade krav på tillgänglighet, kapacitet och hållbarhet. Här berättar Vestums vd Simon Göthberg om hur bolaget är positionerat för att vara en aktör i framkant av dessa satsningar.

1. Var befinner ni er just nu?

 – Ökad specialisering inom infrastruktur: Vestum har under de senaste 12 månaderna renodlats och består idag av över 60 specialistbolag med fokus på att underhålla, effektivisera och utveckla infrastruktur i Skandinavien och Storbritannien. Vi har ökat specialiseringen i koncernen genom dels organiska initiativ och dels M&A där vi avyttrat lågmarginalbolag som inte längre möter våra högt ställda krav, samt förvärvat högmarginalbolag med goda möjligheter till hög organisk tillväxt. Vi har ett tydligt strategiskt fokus på att fortsätta generera hållbar tillväxt genom organiska initiativ samt förvärv av marknadsledande specialistbolag med god lönsamhet inom infrastruktur.

Tillväxtmarknader: Inom Water-segment erbjuder vi specialiserade produkter som förbättrar vatteninfrastrukturen och möjliggör effektivisering av energi- och vattenförbrukning. Segmentet representerar ungefär en fjärdedel av koncernens vinst och karaktäriseras av strukturell tillväxt och höga marginaler och är ytterst fokuserat på att flytta vatten från en plats till en annan med hjälp av vattenpumpar, vattenfilter och bevattningssystem. Segmentet finns representerat i Vestums samtliga fyra länder och genererade en organisk vinsttillväxt om 15 % under 2023. Vi ser goda möjligheter att addera förvärvad tillväxt till segmentet under 2024, inte minst i Storbritannien.

2. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

 – Stärkt koncern efter aktiviteter under strategisk översyn: Under det senaste halvåret har vi genomfört en strategisk översyn, vilket lett till en mängd aktiviteter för att adressera frågor om finansiering, strategisk positionering och centrala kostnader. Arbetet har varit framgångsrikt. Processen varade i två kvartal och under denna period lyckades vi minska finansiell nettoskuld med 466 MSEK, vilket gör att vi är inom vårt finansiella mål avseende kapitalstruktur, samtidigt som vi refinansierat obligationslån med bankfinansiering som leder till årliga räntebesparingar om c. 30 MSEK. Vi har även effektiviserat organisationen och minskat centrala kostnader med c. 10 MSEK per år. Vestum är idag en renodlad koncern med ökad specialisering, stärkt balansräkning, förbättrad finansiell profil och minskade operationella och finansiella risker. Vi är därför, inte minst drivet av den nya kapitalstrukturen med väsentligt större andel bankfinansiering, återigen redo att växa genom förvärv och då med fokus på tillväxtmarknader. Vi ser bland annat goda möjligheter att addera förvärvad tillväxt till Water-segmentet. Sammantaget har aktiviteterna inom ramen för den strategiska översynen lett till en stärkt förmåga att generera höga och stabila kassaflöden, vilka över tid kan användas till både tillväxt och aktieutdelning.

3. Hur arbetar ni med hållbarhet och digitalisering?

 – Styrgrupper i styrelsen: Hållbarhet och digitalisering utgör centrala frågor för Vestum och vi har bildat styrgrupper i styrelsen med fokus på dessa två områden. Under det gångna året har vi dedikerat betydande resurser till att förbättra vår rapportering av växthusgasutsläpp inom scope 1, 2 och 3, och vi har implementerat en tydlig struktur för att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete.

Vunna kundavtal tack vare effektivt hållbarhetsarbete: Vi ser regelbundet konkreta exempel på hur ett gott arbete inom hållbarhet leder till ökad produktivitet och tillväxt. Genom att bedriva ett noggrant och anpassat hållbarhetsarbete har vi bland annat lyckats vinna upphandlingar mot kommuner som ställer krav på miljöanpassade anbudsunderlag i samband med infrastrukturunderhåll. Det är glädjande att vårt hårda hållbarhetsarbete blir en konkurrensfördel som leder till vunna upphandlingar snarare än att konkurrera på pris.

Data möjliggör synergier: Inom digitalisering driver vi ett antal initiativ som syftar till att höja vår digitala mognad och kompetens. Vi har som målsättning att bli mer datadrivna på koncernnivå och kunna använda ny modern teknik som AI. Vi har startat ett projekt för att samla in data från olika affärslösningar för att göra analyser och finna nya insikter. Vi är övertygade om att en datadriven koncern främjar samarbete och skapar positiva synergier för hela koncernen.

4. Berätta lite om era planer. Var är ni på väg?

 – Ledande positioner inom växande nischer i infrastrukturen: Vestum utgörs idag av marknadsledande specialistbolag i den strukturellt växande infrastruktursektorn som drivs av ökad efterfrågan på infrastrukturinvesteringar som möter nya och ökade krav på tillgänglighet, kapacitet och hållbarhet. Vi har verksamheter inom olika delar av cykeln och ser styrkan av att ha en väldiversifierad kundbas med riskspridning inom olika delar av infrastrukturen i flera marknader. Fokus för 2024 är att fortsätta förbättra kassaflödet och bibehålla lönsamheten på goda nivåer, samtidigt som förvärv förväntas bidra till tillväxten. Det långsiktiga behovet av våra tjänster och produkter inom infrastruktur är fortsatt stort och vi känner oss trygga i att kunna generera stabil lönsam tillväxt över tid.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag och hur ser er strategi ut för att bedriva affärsutveckling?

 – Ökat kassaflöde: Vestum genererade under 2023 ett operativt kassaflöde om 824 MSEK och växte fritt kassaflöde per aktie med 70 % mot 2022. Vi ska fortsätta att generera ett högt och stabilt kassaflöde för att kunna investera i fler ledande specialistbolag med god lönsamhet och att över tid kunna leverera aktieutdelning.*

Hög organisk tillväxt: Affärsutveckling är en central aspekt av Vestums verksamhet, där koncernbolagen utvecklas tillsammans med lokala företagsledningar. Detta arbete bygger på en stark kundorientering kombinerat med den samlade expertisen och resurserna inom koncernen som fokuseras för att upprätthålla en stadig organisk tillväxt. Vestum ger stöd till portföljbolagen genom att tillhandahålla erfarenhet, kompetens, processer, ledarskap och finansiella resurser i syfte att nå, eller cementera, en ledande ställning. Vestums portföljbolag har under perioden 2009-2022 på fristående basis genererat en genomsnittlig omsättningstillväxt om 10 % per år och en genomsnittlig vinsttillväxt om 11 % per år.**

* Siffror hämtade från Vestums delårsrapport för Q4 2023.

**Siffror hämtade från rapporten "Vestum - A Growth Journey Renewed" (21/03/2024), av ABG Sundal Collier.

 

Hemsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Vestum. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER